PhD докторантура, магистратура

6D060800 (PhD)- «Экология»

В 2017 году на кафедре «Экология» была открыта подготовка кадров с послевузовским образованием по специальности 6D060800 (PhD)- «Экология».Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году-7 докторантов

         В рамках научно-исследовательской работы обучающихся НИРС предусмотрена зарубежная научная стажировка докторантов по профильным специальностям. Зарубежными партнёрами университетов являются:- Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ) Республика Узбекистан

-Белорусcкий государственный университет (г. Минск). Белорусский  экологический  институт им. А.Д. Сахарова

- Российский химико –технологический  университет им. Д.И. Менделеева  (г. Москва)

- Мулла Сыткы Кочман  университет . Республика Түрция и т.д.

Научные консультанты докторантов ученые из зарубежа:

1. Головатый Сергей Ефимович - д.с-х.н., профессор Беларуский государственный университет. Международный экологический институт им Сахарова. Республика Беларусь

2.  Д.т.н., профессор Базаров Б.И. - Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ) Республика Узбекистан

3.  Мехмет  Али Өзлер- Профессор Мулла Сыткы Кочман  университета .

Республика Түрция

4. Beata Messyasz, Drhab, Adam Mickiewicz University in Poznan  Poland),  

5.  Ещенко Людмила Семеновна- д.т.н.,профессор Беларуский государственный университет , Республика Беларусь

6. д.б.н., профессор Мухамедов Рустам Султанович - Институт  биохимии РеспубликаУзбекистан

7. Куприянов А.В., б.ғ.д., профессор  Кузбасский ботанический сад РАН РФ

 

Докторанттың  аты- жөні

Докторанттың  диссертацияның

тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

 

1

Бекболатов Габит Жахангерович

«Жүргізуші-автомобиль-жол-орта» жүйесінің экологиялық қауіпсіздігін  тұрғындардың денсаулығы жағдайына техногенді әсерін төмендетуді оңтайландыру әдістерін жасай отырып жетілдіру (Шымкент қаласы мысалында)/

Совершенствование экологической безопасности системы «водитель-автомобиль-дорога-среда» с разработкой методов оптимизации снижения техногенного  воздействия на состояние здоровья населения (на примере г.Шымкент)

Environmental safety improvement of the "driver-car-road-environment" system with the development of  the man-made impact reduction optimizing methods on the public health (for example in Shymkent city)

Т.ғ.к. профессор Шингисбаева Ж.А.,

 

Т.ғ.д. профессор Базаров Б.И. - Жолдарды жобалау, салу және пайдалану Ташкент институты

 Өзбекистан Республикасы

Консультант: Т.ғ.к. доцент

Туленов А.Т

2

Сəлім Ербол

Қалтұрсынұлы

 

Түркістан облысының экологиялық қолайсыз аймақтарының цитогенетикалық мониторингі Цитогенетический мониторинг экологически  неблоагоприятных  районов Туркестанской области

Cytogenetic monitoring of ecological non-favorable regions of the Turkestan region

Б.ғ.д. профессор Исаева А.У.

Богуслава Леска-

Доктор hab, профессор, Адам Мескевич ат. Познань Мемлекеттік университеті,

Польша

3

Калиева Нурзия

Абдешовна

 

 

Қатты тұрмыстық қалдық полигондарының биологиялық ресурстардың жәй-күйіне тигізетін әсерін азайтудың экологиялық-экономикалық тиімділігі (мысалы ретінде Түркістан ауданының полигондары)

 

Эколого-экономическая эффективность снижения влияния полигонов твердых бытовых отходов на состояние биологических ресурсов (напримере полигонов Туркестанского района)

Ecological and economic efficiency of reducing the impact of solid waste landfills on the state of biological resources (for example, landfills of Turkestan district)

 

 

 Т.ғ.к., профессор

Сатаева Л.М.

 

Мехмет  Али Өзлер.

Мулла Сыткы Кочман  университетінің проофессоры

Түркия республикасы

Консультант: Д.т.н., профессор Акбасова А.Ж.

4

Курганбеков Жангелди

Нурумбетович

Түркістан аймағында көкөністерді өсіруде топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдардың миграциялануын және трансформациялануын зерттеу

Исследование миграции и трансформации тяжелых металлов в системе «почва-растения» при вырашивании бахчевых культур в Туркестанской области

Investigation of migration   and transformation of heavy metals in the system of "soil - plant" under growing cucurbit crops in Turkestan district. 

 

Т.ғ.к., аға оқытушы

Утебаев А.А.

 

Мухамедов Рустам Султанович

 Б.ғ.д. профессор Өзбекистан Республикасының биохимия институты

 

5

Исаева Əйкерім

Нұрланқызы

 

Химиялық өндірістік кешендердің қоршаған ортаға әсерін экологиялық тұрғыда бағалау

Экологияческая оценка влиянияхимических промышленных комплексов на окружающую среду

Ecological assessment of the impact of chemical industrial complexes on the environment

Т.ғ.д., профессор

Джакипбекова Н.

 

Ещенко Людмила Семеновна

Т.ғ.д. профессор Беларуссия мемлекеттік университеті ,

Беларусь Республикасы

6

ЖанибековАкторе

Жанибекович

 

Түркістан  облысы топырағының  ауыр металдармен  ластануын экологиялық  бағалау

Ecological assessment of soil pollution by heavy metals in the Turkestan Region

Экологическаяоценка загрязнения почв тяжелыми металлами в Туркестанской области

Т.ғ.к., профессор Исаева Р.А.

 

Головатый Сергей Ефимович

А-ш.ғ.д., профессор

Беларуссия мемлекеттік университеті ,

Беларусь Республикасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Есенгелді Айгерим

«Сырдария Түркістан» мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің биоалуантүрлілігінің экологиялық мониторингі

Экологический мониторинг биоразнообразия «Сырдарья Туркестанского» государственного регионального природного парка

Ecological monitoring of the biodiversity of the «SyrdaryaTurkestan» state regional natural park

Т.ғ.к., аға оқытушы

Абдуова А.А.,

 

Куприянов А.В., б.ғ.д., профессор.

Ресей Федерациясының Ресей ғылым академиясының Кузбасс ботаникалық бағы

7М05210-Экология образовательная программа

 

Сферой профессиональной деятельности по специальности 6М060800- экология является производственная, управленческая, научно–исследовательская и образовательная сфера, экологическая служба мониторинга, контроль качества природной среды и здоровья человека.  является область образования

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются организаия экологического образование  всех типов и видов независимо от  форм собственности  и ведоственной подчиненности, органы власти и управления субъектов РК, муниципальных образований.

В рамках прохождения зарубежной стажировки  научно-исследовательской работы, было проведено в период с 20.02.2017г. - 23.04.2017г. (10 дней). Наименование специальности 6М060800-«Экология» Направление подготовки—Научно-педегогическое:

 

 

Ф.И.О.

Магистранта

 

Группа

Грант/

Коммер.

Дата прохождения

стажировки

Место

прохождения

 

1.

Қамзабек  Қасымхан Аблайханұлы

МХТ-15-2нка

Грант

01.02.2017-10.03.2017

Санкт-Петербургский государственный технологический институт.

2.

Жусабек  Әйгерім Серікбайқызы

МХТ-15-2нка

Грант

5.02.2017

15.03.2017

Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова

3.

Ерімбетова Айдана Кәрібайқызы

МХТ-15-2нка

Грант

5.02.2017

15.03.2017

Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова

4.

Пернебаев Жақсылық Дәулетбайұлы

МХТ-15-2нка

Грант

13.02.2017-23.03.2017

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

5.

Рахматуллаева Перизат Канышбеккызы

МХТ-15-2нк

Грант

01.02.2017-10.03.2017

Санкт-Петербургский государственный технологический институт.

6.

Шайдозим Дина Пердебекқызы

МХТ-15-2нк

Грант

13.02.2017-

23.03.2017

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

 

Защита магисторской  диссертации