Ауыл шаруашылығының дамуын мемлекеттік реттеу : мәні мен қажеттілігі

Авторлар: 
Ахметова С.
Тасполтаева А.
Журнал | газета: 
Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі
Басылып шыққан жылы: 
2010
Кілттік сөз: 
ауыл шаруашылық экономикасы
мемлекеттiк реттеу
ауыл шаруашылығы