PhD докторантура, магистратура

2017/2018 оқу жылында 6М072100 - «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша 16 магистрант, 6М073900 -«Мұнайхимиясы» мамандығы бойынша 35 магистрант бейіндік бағытта қабылданды. 6D072100- «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша 5 докторант қабылданды.

Докторант Боташев Е.Т. 
Қазан федералды университетіде тағылымдамадан өту барысында 
диссертация тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу сәтті.
(Қазан қаласы, Ресей Федерациясы-2017ж)

Докторант Ботабаев Н.Е. 
Тақырып бойынша докторлық диссертация қорғау сәтті. 
Философия ғылымдарының докторы (Ph.D)
6D072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы