PhD докторантура, магистратура

7М05210 - "Экология" білім беру бағдарламасы​

 

2017жылы «Экология» кафедрасында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау 6D060800 (PhD)- «Экология» мамандықтар бойынша ашылды.2018-2019 оқу жылында білім алушылар контингенті- 7 докторант

         Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы аясында ДҒЗЖ докторанттарды бейіндік мамандықтар бойынша шетелдік ғылыми іс-тәжірибеден өткізу қарастырылған. Шетелдік серіктес университеттер болып табылады:

- Жобалау, құрылыс және автомобиль жолдарды эксплуатациялау Ташкент институты. Өзбекистан Республикасы.

-Белорусcия мемлекеттік  университеті. А.Д. Сахаров атындағы Мемлекеттік экологиялық институты. (Минск қ.)

-Д.И. Менделеев атындағы Ресей химия-технологиялық университеті (Мәскеу қ.)

- Мулла Сыткы Кочман  университеті . Түркия республикасы  және т.б.

Докторанттардың ғылыми кеңесшілері шетелдік ғалымдар:

1. д.с-х.н., профессор Головатый Сергей Ефимович - Белорусcия мемлекеттік  университеті. А.Д. Сахаров атындағы Мемлекеттік экологиялық институты. (Минск қ.)

2.  Д.т.н., профессор Базаров Б.И. - Жобалау, құрылыс және автомобиль жолдарды эксплуатациялау Ташкент институты. Өзбекистан Республикасы

3.  Мехмет  Али Өзлер. Мулла Сыткы Кочман  университетінің проофессоры

Түркия республикасы

4. Beata Messyasz, Drhab, Adam Mickiewicz University in Poznan  Poland),  

5. д.т.н.,профессор Ещенко Людмила Семеновна- Белорусcия мемлекеттік  университеті. (Минск қаласы)

6. д.б.н., профессор Мухамедов Рустам Султанович – Биохимия институты.  Өзбекистан Республикасы

7. б.ғ.д., профессор  Куприянов А.В.,- Кузбасс ботаникалық бағы. РАН РФ

1 курсқа түскен магистранттардың диссертациялық жұмыстың тақырыптары.

 

N

Магистранттың аты-жөні

Магистранттың ғылыми диссертациялық жобасының тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

1

Ажибаева Ботакөз

Утилизация экологических   титаносодержащих  отходов  электрохимическим  методом  .

Құрамында титан бар экологиялық қалдықтарды  электрохимиялық әдіспен өңдеу  .

Utilization of environmental titanium waste containing electrochemical method.

к.х.н., доцент Изтлеуов Ғ.

2

Маханова Камила Маратовна

Создание  методов локального экологического сопровождения при проектировании и строительстве нефтегазовых скважин  Кумкольского месторождения

Құмкөл кен онында мұнайгаз құбырларын салу мен жобалауда шоғырланған экологиялық сүймелдеу  әдістерін жасау

Creation of methods for local environmental support in the design and construction of oil and gas wells of the Kumkol field

к.т.н., ст.преподаватель Абдуова А.А.

3

 Муратулы Еркебулан

Совершенствование  методологии экологического  обследования  жилых помещений  города Шымкента  как критерий  безопасности  для  здоровья человека

Шымкенттегі тұрғын үйлерді экологиялық сауықтыру адам денсаулығының қауіпсіздігі критерийі әдістемесін жетілдіру

Improving of methodology for the environmental survey of residential buildings in the city of Shymkent as a criterion for safety for human health

к.т.н., доцент Шынғысбаева Ж.А.

4

Үкібай Айшолпан  Сланбекқызы

 

 

 

Решение проблемы процесса влияния ТЭЦ-3  города Шымкента  на загрязнение  атмосферного воздуха и на  здоровье детей.

Шымкент қаласындағы ЖЭС-3 атмосфераның  ластануына және балалар денсаулығына әсер ету    мәселесін шешу.

Solution of the problem of the process of influence of ТРР-3 of the city of Shymkent on pollution of atmospheric air and on the health of children.

к.т.н., доцент Шынғысбаева Ж.А.

5

Ордабай Гулбану

Определение особенности эколого- биогеохимических свойств парковых  насаждений города Шымкента.

Шымкент қаласының саябақтарындағы өсімдіктерінің экологиялық- биогеохимиялық ерекшеліктерін анықтау.

Determination of the eco-biogeochemical features of the park plantings of the city of Shymkent.

Т.ғ.к., профессор Исаева Р.А.

 

2 курсқа түскен магистранттардың диссертациялық жұмыстың тақырыптары.

N

Магистранттың аты-жөні

Магистранттың ғылыми диссертациялық жобасының тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

1

Әмзеева  Жасмин Батырханқызы

Модернизация электродиализных методов очистки воды от ионов хрома(VI) кожевенных индустрий.

Тері өңдеу өндірісінің хром иондарымен ластанған суларын электодиализдік әдіспен тазалаудың әдісін модернизациялау.

Development of electro dialysis methods of water purification from chromium ions tanneries.

к.х.н., доцент Изтлеуов Ғ.

2

Иманбердиева Айбала Мырзаханқызы

Агро экологическая оценка влияние осадков городских сточных вод и мелиорантов на биохимические показатели полевого агроценоза.

Қалалық ақаба суларға тұнбалардың әсері және өрістік агроценозға мелиоранттардың биохимиялық көрсеткіштің агро экологиялық бағалауы.

Agro ecological assestement of the impact of rain gall and urban wastewater meliororants on biochemical indicators of field agrocenosis.

к.т.н., ст.преподаватель Абдуова А.А.

3

Нұртаева Арайлым Сералықызы

Исследование влияния ландшафта городской территории на распространение загрязгяющих веществ в атмосфере.

Шымкент қаласы аймагындағы атмосферадағы ластаушы заттардың таралуына ландшафттың әсерін зерттеу.

The research of influence landscape urban territory on the spread of polluting substances in the atmosphere. 

к.т.н., доцент Шынғысбаева Ж.А.

4

Жанибеков Акторе Жанибекович

«Разработка и составление карты общего аэрозольного загрязнения атмосферы города Шымкент»

«Шымкент қаласы ауасының аэрозольмен ластану картасын құрастыру»

Development and drafting of map of general aerosol contamination of atmosphere of city Shymcent

 к.т.н., доцент Каримсаков К.Е.

5

Базарбаева Мөлдір Базарбайқызы

Определение тяжелых металлов в почве в районе Толе би и исследование его воздействие на растения.

Төле би ауданы бойынша топырақ құрамындағы ауыр металлдарды анықтау және оның өсімдіктерге әсер ету мүмкіндіктерін зерттеу.

Determination of heavy metals in the soil the area of Tole bi and study its effects on plants.

к.т.н., доцент Утебаев А.А.

6

Тажибаева Жанар Мустафақызы

Разработка экологической карты загрязнения почв г. Шымкента.

Шымкент қ. топырағының ластануының экологиялық картасын жасау.

Development of environmental maps of soil contamination of sity Shymkent .

Т.ғ.к., профессор Исаева Р.А.