Оқу-әдістемелік жұмыстар

Ф. 8.04-05

2020-2021 оқу жылына  ПОҚ-ң сабақтарын кафедра ішілік бақылау графигі

Аты-жөні

Сабақ түрі

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Назарбекова С.П. каф.мең,  т.ғ.д., проф

дәріс

 

ММГ-19-13тк

 

 

2

Джакипбекова Н.О. т.ғ.д.,, проф

дәріс

 

 

ХТ-19-10тк

     

3

Ескендиров М.З.  т.ғ.д.,, проф

дәріс

 

 

 

ИП-19-5р, рс

4

Джолдасова Ш.А.  х.ғ.к., доцент

дәріс

 

СМ-19-6р

 

 

5

Адиходжаева К.Б. х.ғ.к,доцент

СӨОЖ

 

 

ЖТ-19-3р

 

6

Акилов Т.К.  х.ғ.к ., доцент

дәріс

 

 

ХТ-18-10к

 

7

Асылбекова Д.Д.  х.ғ.к., доцент

дәріс

 

 

 

 

8

Айкозова Л.Д.  х.ғ.к., доцент

дәріс

 

 

 

 

9

Суйгенбаева А.Ж.  х.ғ.к., доцент

дәріс

 

ХТ-18-2к1,2

 

 

10

Сарыпбекова.Н.К  х.ғ.к,доцент

дәріс

 

 

 

 

11

Бекжигитова  К.А.х.ғ.к., ст.преподаватель

ашық

 

 

 

 

12

Тукибаева А.х.ғ.к,доцент

дәріс

 

 

 

 

13

Тлеукеева Ж.А.х.ғ.к,доцент

дәріс

 

 

 

 

14

Курбанбеков К.  х.ғ.к,доцент

дәріс

 

 

 

 

15

Высоцкая Н.А.  х.ғ.к,, доцент       

зертхан

 

 

ХТ-19-10р

 

16

Кабылбекова Б.Н  х.ғ.к., проф.

ашық.

 

 

 

ХТ-17-10к

17

Нарманов М.М.  х.ғ.к,доцент

дәріс

 

 

 

 

18

Тастанбеков Б.М.  аға оқұтыш.

дәріс

 

ХТ-17-10к

 

 

19

Тохтибаева Х.Р.  аға оқұтыш.

дәріс

 

 

 

 

  20

Абдулова Э.Н.  аға оқытушы

дәріс

 

 

 

 

21

Абдибек А.  оқұтыш.

зертхан

 

 

 

ХТ-19-9р

22

Килибаева А.Е.  оқытушы.

зертхан

 

 

 

 

23

Кадірбеков Ә.Ә.  аға оқытушы

дәріс

 

 

 

 

24

Ермеков С.аға оқытушы

зертхан

 

 

 

ЖТ-20-4к2

ХжХТН кафедра мәжілісінде талқыланды   №3  хаттама,  «01» қазан 2020 жыл

 

 

Кафедрада оқу процесінің белсенділігін арттыру мақсатында белгілі әдістермен қатар, инновациялық оқыту әдістері қолданылады, олар бірін-бірі толықтырып отырады. Оқу процесінде интерактивті және диалогты түрдегі оқыту әдістері, электронды оқулықтар, бейнефильмдер, виртуальды зертханалық жұмыстар кеңінен қолданылады.

Әр оқытушы студенттерге іс жүзінде кездесетін жағдайяттарды көрсетіп талдау жасауға тырысады (практикалық, зертханалық және семинар немесе СӨЖ/СОӨЖ түрінде). Проблеманы талдау және талқылау студенттер мен оқытушының қатысуымен жүзеге асырылады.

Электрондық оқулықтар мен виртуальды зертханалық жұмыстардың жасалуы

Білім беру сапасын жақсарту мақсатында кафедраның  профессорлық-оқытушылық құрамы төмендегі виртуальдық зертханалық жұмыстар мен электрондық оқулықтар құрастырды:

1. Джолдасова Ш.А., Бекжигитова К.А. «Бейорганикалық химия». Практикалық сабақтарға арналған  электрондық оқу құралы.  М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2015. 6,14 МБ.

2. Назарбекова С.П., Ауешов А.П., Бейсбекова Р.Д., Бекжигитова К.А.,Токтибаева К.Р., Саденова А.А. «Судың уақытша кермектілігін анықтау» . Виртуальдық зертханалық жұмыс. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2016. 6,54 МБ.

3. Dzhakipbekova N.O., Bekzhigitova K.A., Kydyralieva A.SH.,Tasbaltaeva A.B. The conspects of lectures in Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 53,7 МБ.

4. Dzhakipbekova N.O., BekzhigitovaK.A., Kydyralieva A.SH. In laboratory work of Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 66,2 МБ.

5. Dzhakipbekova N.O., Bekzhigitova K.A., Kydyralieva A.SH.,Tasbaltaeva A.B. Siw in Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 56,7 МБ.

Оқу бағдарламаларын оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету мақсатында 2016/2017 оқу жылында  жоспарланған ОӘӘ баспадан шығару 100% орындалды.