Оқу-әдістемелік жұмыстар

Оқу әдістемелік жұмыс

Оқу әдістемелік жұмыстың 2018-2019 оқу жылы  жоспары бойынша 4 жұмыс оқу жоспарлары жасалды; 5В070900 – «Металлургия» (Қара металдар металлургиясы, Түсті металдар металлургиясы, Электрометаллургия) мамандығы бойынша 2, 3, 4 курстар үшін сондай-ақ дуальді оқу үшін («Қара металдар металлургиясы» мамандығы). Оқу жоспары Ғылыми Оқу Кеңесімен  бекітілген № 1 хаттама   28.08.18ж.

2018-2019 ж кафедрада оқу үрдісі 35 пән бойынша  өтілді ( Қосымша А). Барлық пәндер бойынша оқу - әдістемелік комплекстер құралды. Мамандық бойынша міндетті пәндер типтік оқу бағдарламасымен қамтылған. Кафедрада оқытылатын барлық пәндер бойынша оқу бағдарламалары мен модульдік оқу бағдарламаларықайтадан қаралды және жанадан дайындалып шығарылды.ЖОБ СТ ОҚМУ 7.03-2015 стандартына сәйкес.Пәндердің оқу бағдарламалары  кафедра мәжілісінде 28 тамыз күні 2018 ж. № 1 хаттамамен және ХИ ж/е Б жоғары мектебінің әдістемелік комитетімен 10 қаңтар 2018ж № 6 хаттамасы, университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен қарастырылып, оқу және оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректорымен бекітілген.

Қазіргі заманғы білім технологияларын жасау, қолдану және оқу формалары

Оқу жүйесі блок-модульдік жүйеде жүзеге асырылады, белсенді және интерактивті оқыту тәсілдері қолданылады. Сырттай оқыту формасында – дистанциялық оқыту қолданылады.

Дәріс сабағын жүргізу кезінде қолданылды: енгізу дәрісі, дәріс-мәлімет, шолу және мәселелі лекция, бақылау-лекциясы, бинарлық – дәріс, конференция- дәрісі, кеңес беру-дәрісі. Зертханалық және практикалық сабақты жүргізу кезінде ерекшеліктер қолданылды: практикалық сабақ, студенттердің ғылыми жұмыстары, студенттердің қорытынды бақылау жұмыстары. Кафедра пәндері бойынша әртүрлі материалдар қолданылады: сызбалар, кестелер, графиктер;  шикізаттың үлгілері, дайын өнімдер.

Оқу процесінің күзгі семестрінде «Вольфрам және молибден металлургиясы», «Асыл металдар металлургиясы», «Металлургиялық шикізатты дайындау және байыту фабрикасын, металлургиялық цехтарды жобалау», «Металлургиялық үрдістердің технологиясы», «Металлургиялық үрдістердің теориясы», «Түсті металлургия өндірісінің жабдықтары» пәндері бойынша мультимедиялы тақта, плакаттар қолданылды. ҒЗЖ, СҒЗЖ, СОЗЖ, КЖ орындау кезінде мәліметтер көзі ретінде - Интернет жүйесі қолданылды.

Кафедрада инновациялық технологияның сапасы негізінде оқу процесінде есептік бағдарламалар қолданылады:

- «Астра» - жоғары температуралы жүйеде фазалық және химиялық айналуларымен тепе-теңдік күйін және процестерін пішіндеу кезіндегі көп мақсатты бағдарламалық кешен;

- «HSC Chemistry 5» - химиялық реакция тепе-теңдігін есептеуге арналған бағдарламалық кешен.Берілген бағдарламалық есептер СҒЗЖ курстық жобалауда және «Пирометаллургиялық процестердің жабдықтары», «Домна өндірісінің жабдықтары», «Болатты электрлі балқыту және ферроқорытпа өндірісінің жабдықтары», «Металллургиялық материалтану, болат және қорытпалар классификациясы», «Металлургиялық процестерінің теориясы», «Металлургиялық пештер» пәні бойынша практикалық жұмыстарда термодинамикалық  параметрлерді есептеу үшін қолданылады. 

Оқу әдістемелік жұмыстың 2017-2018 оқу жылы  жоспары бойынша 4 жұмыс оқу жоспарлары жасалды; 5В070900 – «Металлургия» (Қара металдар металлургиясы, Түсті металдар металлургиясы, Электрометаллургия) мамандығы бойынша 2, 3, 4 курстар үшін сондай-ақ дуальді оқу үшін («Қара металдар металлургиясы» мамандығы). Оқу жоспары Ғылыми Оқу Кеңесімен  бекітілген № 1 хаттама   28.08.17ж.

2017-2018 ж кафедрада оқу үрдісі 38 пән бойынша  өтілді ( Қосымша А). Барлық пәндер бойынша оқу - әдістемелік комплекстер құралды. Мамандық бойынша пәндер сәйкес типтік оқу бағдарламасымен қамтылған. 2017-2018 оқу жылында  5В070900 – «Металлургия»  мамандығы бойынша 36 типтік бағдарлама жасалды (Қосымша Б).

Кафедрада оқытылатын барлық пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламалары﴾  ЖОБ ﴿ қайтадан қаралды және жанадан дайындалып шығарылды. ЖОБ  стандартқа  және типтік бағдарламаға сәйкес істелініп кафедра мәжілісінде 28 тамыз күні 2017 ж. № 1 хаттамамен және 10 қаңтар 2018ж № 6 хаттамамен, сонымен қатар басқа кафедралармен,  факультетің оқу- әдістемелік кеңесінде келісіліп, оқу ісі және ақпараттық технологиялар жөніндегі проректормен бекітілген. ЖОБ білімдегі жаңа технологияларға сай, активті және интерактивті әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылған. ЖОБ СТ ОҚМУ 7.03-2015 стандартына сәйкес.

Барлық пәндер бойынша мемлекеттік, орысша және ағылшын тілдерінде («Кәсіби деңгейдегі шет тілі» пәндері бойынша) силлабустар дайындалды.  Силлабустар СТ ОҚМУ 7.03-2015 стандартына сәйкес 2017 жылы 28 тамыз күні № 1 хаттамамен және 2018 жылы 10 қаңтар күні  № 6 хаттамамен бекітілген.

Қазіргі заманғы білім технологияларын жасау, қолдану және оқу формалары

Оқу жүйесі блокпен-модульдік жүйеде жүзеге асырылады, белсенді және интерактивті оқыту тәсілдері қолданылады. Сырттай оқыту формасында – дистанциялық оқыту қолданылады.

Дәріс сабағын жүргізу кезінде қолданылды: енгізу дәрісі, дәріс-мәлімет, шолу және мәселелі лекция, бақылау-лекциясы, бинарлық – дәріс, конференция- дәрісі, кеңес беру-дәрісі. Зертханалық және практикалық сабақты жүргізу кезінде ерекшеліктер қолданылды: практикалық сабақ, студенттердің ғылыми жұмыстары, студенттердің қорытынды бақылау жұмыстары. Есепті кезеңде қорытынды бақылау тестті-рейтинг  жүйесінде (57,69%), ауызша-жазбаша (7,69%), ауызша (23,07%) және кейсті (11,54%) түрде жүргізілді. Есептік кезеңде білімі мен қабілетін қорытынды бақылау үшін тест пен билетті құрастыру кафедрада уақытылы жүзеге асырылды. Барлық тест сұрақтары шарттарға, ал билеттер – Ф.8.06-12 сәйкес жасалған. Тесттердің және билеттердің сапасы кафедрада ішкі пікір беру арқылы жүзеге асырылды. Тест тапсырмалары және билеттер кафедраның жиналысында талқыланып, бекітілді (14.09.17ж., хаттама №2; №8 хаттама 14.03.18 ж.). Тест тапсырмалары және билет сұрақтары оқу жұмыс жоспарының тақырыптарына сәйкес жасалынған.

Кафедра пәндері бойынша әртүрлі материалдар қолданылады: сызбалар, кестелер, графиктер;  шикізаттың үлгілері, дайын өнімдер.

Оқу процесінің күзгі семестрінде «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы», «Қорғасын, мырыш, вольфрам және молибден металлургиясы», «Асыл металдар металлургиясы», «Металлургиялық шикізатты дайындау және байыту фабрикасын, металлургиялық цехтарды жобалау», «Металлургиялық үрдістердің технологиясы», «Металлургиялық үрдістердің теориясы», «Түсті металлургия өндірісінің технологиясы» пәндері бойынша мультимедиялы тақта, плакаттар қолданылды. ҒЗЖ, СҒЗЖ, СОЗЖ, КЖ орындау кезінде мәліметтер көзі ретінде - Интернет жүйесі қолданылды.

Кафедрада инновациялық технологияның сапасы негізінде оқу процесінде есептік бағдарламалар қолданылады:

- «Астра» - жоғары температуралы жүйеде фазалық және химиялық айналуларымен тепе-теңдік күйін және процестерін пішіндеу кезіндегі көп мақсатты бағдарламалық кешен;

- «HSC Chemistry 5» - химиялық реакция тепе-теңдігін есептеуге арналған бағдарламалық кешен.Берілген бағдарламалық есептер СҒЗЖ курстық жобалауда және «Пирометаллургиялық процестердің жабдықтары», «Домна өндірісінің жабдықтары», «Болатты электрлі балқыту және ферроқорытпа өндірісінің жабдықтары», «Металллургиялық материалтану, болат және қорытпалар классификациясы», «Металлургиялық процестерінің теориясы», «Металлургиялық пештер» пәні бойынша практикалық жұмыстарда термодинамикалық  параметрлерді есептеу үшін қолданылады.

 

Оқу ісі      

Оқу үрдісі кредиттік технология бойынша ұйымдастырылған  және оқу жұмыс жоспарымен және модульді білім беру бағдарламасымен 5В070900–«Металлургия» мамандығына сәйкес орындалады.

         Мамандардың дайындалуы арнайы пәндер бойынша жүргізіледі, сонымен қатар талап етілген базалық және МЕМСТ мамандық бойынша бекітілген таңдаулы пәндері де жүргізіледі.

Барлық пәндердің оқу жоспары бойынша оқу-әдістемелік бағдарламалары «SYLLABUS» және оқу - әдістемелік комплекстері бар, сонымен қатар лабораториялық және практикалық өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулары бар.Мамандықтың кәсіби және базалық пәндер бойынша, аталған қазақ және орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқауларымен, қамтамасыз етілуі 100 % құрайды. Оқу пәндері қазақ және орыс тілдеріндегі кітаптармен, оқулықтармен қамтамасыз етілген.

Кафедрадағы оқытушылар дәстүрлі, инновациялық технология тәрізді оқытудың

Кафедра оқытушылары сабақтарда дәстүрлі, сондай-ақ инновациялық технология түрінде оқытудың әртүрлі тәсілдерін кеңінен қолданады. Сабақтардың көпшілігі  презентация, ғылыми мақалаларды, демонстрация жүргізу және әрі қарай оқу бейнефильмдерін талқылау арқылы жүргізіледі (кафедрадағы барлық ПОҚ );  арнайы бағдарламалы кешендерді пайдалану (термодинамикалық үлгілеу: Астра, Outocоmpu НSC5.1, Domplaw домналы процесін автоматты жобалау, LD конверторлы үдерісін жобалау, корреляциялы-регрессиялы бағдарламасын талдау, AutoCad жобалау-конструкторлық бағдарламалы қамтамасыз ету, болатты электрлі балқыту технологиясын оңтайландыру бағдарламалары, виртуальды зертханалық жұмыстар), металлургиялық үдерістерді  ұсынатын  қызмет түрлері (домна өндірісі, конверторлы өндіріс, болатты электрлі балқыту өндірісі, металлургиядағы ғылыми жұмыстар); пәнаралық байланыстарды ұйымдастыру (кафедрадағы барлық ПОҚ); дәрістер мен зертханалық сабақтардың презентациясы, интерактивті тақтадағы виртуалды зертханасының демонстрациясы (ФС 45 маркалы ферросиллиций алу, (болаттар мен қорытпаларды пештен тыс өңдеу процестерін зерттеу, металл оксидтерінің тотықсыздану үдерісінің кинетикасын және т.б. зерттеу)  интерактивті тақта ресурстарын пайдалану (кафедрадағы барлық ПОҚ).

Кафедрада «Металлургиялық үрдістердің жылуэнергетикасы», «Металлургиялық үрдістердің технологиясы», «Металлургиялық үрдістердің теориясы» атты міндетті компонент, «Мамандыққа кіріспе», «Пәнді және тілді интегрирлі оқыту», «Пайдалы қазбаларды байыту», «ҒЗЖ жоспарлау және жүргізу», «Алтын және күміс металлургиясы», «Түсті металлургия үрдістерінің негізгі қондырғылары», «Зерттеу жобасы», «Ауыр түсті металдардың металлургиясы», «Металдарды штамповкалау және ковкалау технологиясы», «Уран және торий металлургиясы», «Глинозем және алюминий металлургиясы», «Магний және титан металлургиясы», «Вакуумды металлургия», «Вольфрам және молибден металлургиясы», «Түсті металлургия пештерін конструкциялау», «Түсті металдар мен оның қорытпаларын прокаттау және сымдау», «Кәсіби бағытталған шетел тілі», «Түсті металлургияда металлургиялық материалтану», «Түсті металлургияда шикізатты кешенді қолдану», «Түсті металлургияда металлургиялық шикізатты даярлау және байыту фабрикалары, металлургиялық цехтарын жобалау», «Электрліболат өндірісінің қондырғылары мен технологиясы», «Сілтілі жер металдары мен ванадий, молибден, вольфрам негізіндегі феорроқорытпа металлургиясы», «Қара металлургияда металлургиялық шикізатты кешенді қолдану», «Құю өндірісінің технологиясы», «Жартылай өткізгіштер металлургиясы», «Болатты үздіксіз құю технологиясы мен жабдықтары» және т.б. таңдау бойынша компоненттерімен базалық және профильді пәндер бойынша студенттерді даярлау жүргізіледі.


Ашық сабақ

Кафедра: «Металлургия»

Тобы: ХТ-15-2к

Оқытушы: Даулетбаева Дуйсенкуль Абдуллаевна

АШЫҚ САБАҚТЫ ӨТКІЗУ ЖОСПАРЫ  (СЦЕНАРИЙі)

п/п

Оқу фрагментінің аты

Оқу фрагментінің мазмұны

Интеракция

Инновациялық толтыру

Студенттердің білімін, қабілетін машығын тексеру формасы

Оқыту фрагментінің мақсаты

Уақыт

 

1

Өткен материалды қайталау

Нақты өндірістен  мысал келтіру

Студенттер оқытушының қойған сұрақтарына жауап береді. Үлестіру материалдарындағы сұрақтарға жауап береді.

Студенттердің конспек жүргізуін қадағалау

Өтілген материалды бекіту

5  мин

2

Қорғасынды тазарту процесі пирометаллур-гиялық жəне электролитті əдістермен жүзеге асырылады. Барлық отандық жəне шет елдердегі зауыттар-дың  көпшілігінде тазар-тудың пирометаллургия-лық əдісі қолдануда.

Слайдтарды қолдану. Үлестіру материалдарын тарату

Үлестіру материалда-рында  жүретін реакциялардың химизмін көрсету

Лекция

Қорғасынды тазарту процесін түсіндіру

10 мин

3

Қорғасынды мыссыздандырып, теллурсыздандырып тазарту

Қорғасынның физика-химиялық қасиетімен таныстыру.

Үлестіру материалда-рында  жүретін реакциялардың химизмін көрсету

Студенттерге мыссыздандыру туралы тесттерді үйге беру

Мыссыздандырудың мақсатын түсіндіру

10 мин

4

Сапалы тазарту– ұлы натр немесе селитрамен тоықытыру кезінде кальций, магний, сурь-ма, мырыштан тазартуы.

Тазарту циклінің жалпы ұзақтылығы. Тазартудың сатылары.

Штейнді мыс өндірі-сіндегі схемамен өң-дейді. Шлактарды фью-мингілеу.

Слайдтарды қолдану. Үлестіру материалдарын тарату

Үлестіру материалдары ретінде, студенттерге реакциялардың химизмін таратып беру, сапалы тазарту процесін беру

Студенттерге кешенді қорғасынды тазарту процесіне жататын-дығы  жөнінде сұрақ-тар қою

Қорғасынды тазарту процесінің ерек-шеліктерін көрсету

20 мин

5

Сабақты қорытындылау. Үйге тапсырма беру

Тарату материалдарын үлестіру

Студенттер тарату мате-риалдарымен танысып, тү-сініксіз жерлерді сұрайды

 

Студенттердің қорғасынды тазарту процесі бойынша білімдерін бекіту

5 мин

Автор                 Даулетбаева Д.А.

________________      «Металлургия» кафедрасының аға оқытушысы

    (қолы)                    (ТАӘ, қызметі.)

Ф.8.05-19

 

Факультет

  «Химиялық  инженерия және  биотехнология» Жоғары мектебі

 

Кафедра

Металлургия

 

Оқытушының ТАӘ

Даулетбаева Д.А.

 

Оқытушының қызметі, лауазымы

Аға оқытушы

 

Пән

Ауыр түсті металдар металлургиясы

 

Курс

3

 

Топ

     ХТ-15-2К

 

Сабақтың тақырыбы

Қара қорғасынды тазалау

 

Сабақтың мақсаты

Студенттерге қорғасынды тазарту процесі пирометаллургиялық жəне электролитті əдістермен орындалатынын жеткізу, Барлық отандық жəне шет елдердегі зауыттардың  көпшілігінде тазартудың пирометаллургиялық əдісі, мыссыздандыру – суытылған балқымадан ликвацияланған мысты айырып алу жəне оны штейнге ауыстыру қолданудануын таныстыру.

 

Сабақтың түрі

Дәріс

 

Заманауи білім беру технологияларын қолданудың формалары 

Сабақты әңгіме тәрізді етіп өту. Студенттердің силлабусты қолданып отырып, сабақ барысын қадағалауы. Студенттердің конспект жазуы. Студенттерге үлестіру материалдарын тарату.  Дайындалған көрнекті құрал – слайдтарды қолдану

 

Сценарий формасы

Еркін, студенттермен тығыз байланыста болу

 

Сабақты өткізу мерзімі және орны

Сабақ кестесіне және КІТ (ВКК) жоспарына сәйкес 04.10.2017 ж. ауд.  101А;   басталуы   17 сағ.15 мин