ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

     «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасында оқу процессі екі бағыт бойынша жүргізіледі: бакалавриат (5В075300 мамандығы – «Баяу балқитын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы») және магистратура (6М075300 мамандығы – «Баяу балқитын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы»).

Оқу процесінің ұйымдастырылуы мамандықтың типтік оқу бағдарламаларына сәйкес бекітілген жұмыс оқу бағдарламалары және оқу процесінің графигі бойынша жүргізіледі.

Барлық пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер дайындалған (ПОӘК). ПОӘК электронды түрде университеттің оқу порталында орналастырылған. Магистратура бойынша ПОӘК университет ОӘК бекітілген.

Мамандықтың барлық пәндері оқу бағдарламаларына сәйкес қамтамасыз етілген. Кафедрада оқытылатын пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламалары типтік бағдарламаларға және білім стандарттарына сәйкес дайындалып, кафедра мәжілістеріне, факультет ОӘК қарастырылып, басқа кафедралармен және ХИжБ ЖМ деканымен келісіліп, ОЖжАТ проректорымен бекітілген. ОЖБ активті және интерактивті оқыту әдістемелері еңгізіліп, білімдегі жаңа технологиялар бойынша құрастырылған.

Барлық пәндер бойынша мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде силлабустар бар. Жұмыс оқу бағдарламалары, силлабустар СМЖ ОҚМУ ПР 7.03-2015 бойынша сәйкес жасалынған.

Кафедрадағы пәндер бойынша әртүрлі таратпа материалдар қолданылады: схемалар, кестелер, графиктер; шикізат үлгілері, жартылай фабрикаттары, дайын өнім; әртүрлі макеттер, кристалдық торлардың үлгілері, кристаллдар модельдерінің қарапайым және нақты түрлері. Кеңінен минералдар және тау жыныстары жиынтығынан таратпа материалдар қолданылады, кафедра минералдары мен тау жыныстарының мұражай материалдары да қолданады.

Оқу процесінде қабырғалық экраны бар бейнепроектор (203 А) және мультимедиялық оқыту құрылғылары қарастырылған мультимедиялық тақталар (205А, 201А, 208А, 302А) қолданылады. Сонымен қатар, ҒЗЖ, СҒЗЖ, СОЗЖ, КЖ, КЖ, ДЖ, ДЖ, МҒЗЖ орындағанда ақпараттық негізі ретінде интернет жүйесі қолданады.

КЖ, ДЖ, СОЗЖ, СҒЗЖ орындағанда Auto CAD 2007, Corel Drow 11.0 бағдарламалары қолданылады: Барлық оқытылатын пәндер бойынша қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттер бар. Мемлекеттік тілде пәндердің қамтамасыз етілуі жеткілікті. Одан басқа ағылшын тілінде жүргізілетін пәндер бойынша ОӘӘ дайындалған.

Оқу-ақпараттық орталығы мен кафедрадағы әдебиеттер бойынша әрбір пәндерден әдістемелік қамтамасыз етілу картасы жасалынған. Студенттердің және магистранттардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға және орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар дайындалған, сонымен қатар кафедрада СӨЖ және МӨЖ өткізу графигі бар.

 

Оқу процесінде кафедра профессор-оқытушылар дайындаған «Тұтастырғыш материалдар химиялық технологиясы», «Тұтастырғыш материалдардың арнайы технологиясы» пәндерін, сонымен қатар СОЗЖ, КЖ, ДЖ орындауға арналған шикізат қоспаларын есептеу және материалдық балансты есептеу бойынша 6 виртуальды жұмыстар, ЭЕМ бағдарламалары , 7 электрондық кітап, дәрістер конспектілері және мультимедиялық қосымшалар пайдаланады:

 1. Yessimov B.O., AdyrbayevaT.A., Dubinina H.S., Dyakonov Y.T. , Akhmetova N.B. , Aleksandridi E.YU. Electronic book «Crystallography and mineralogy (Part 1. Geometric crystallography. Physical and chemical properties of  crystals)» Shymkent, M.Auezov South-Kazakhstan state university., 2008. - 4,19 Мбайт
 2. Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С. Конспекты лекций. Кристаллография и минералогия. -Шымкент: ЮКГУ, 2013- 278 Мбайт.
 3. Yessimov B.O., Adyrbayeva T.A., Dubinina H.S.Crystallography and mineralogy. Cours of lectures. - Shymkent, M.Auezov SKSU, 2013. -278 Мб
 4. Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С. Электронная книга "Кристаллография и минералогия" (учебник), Шымкент: ЮКГУ, 2015
 5. Таймасов Б.Т. Химическая технология вяжущих материалов : Электронная книга / Б.Т. Таймасов., У.У. Умбетов, и др. - Шымкент : ЮКГУ, 2008 -110 Мб.
 6. Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж. Электрондық оқулық "Тұтастырғыш заттардын арнайы технологиясы". - Шымкент: ЮКГУ, 2015г
 7. Худякова Т.М., Вернер В.Ф., Гаппарова К.М. и т.д. Технология получения композиционного магнезиального вяжущего с добавкой синтетического волластонита: Мультимедийное приложение. Шымкент, ЮКГУ: Центр разработки интерактивных ресурсов, 2012
 8. Есимов Б.О. Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Пчелка А.В. Уч.пособие (электр.) Виртуальные лабораторные работы: Геометрическая кристаллография.  2007. Шымкент., ЮКГУ
 9. Таймасов Б.Т., Бычков В. Виртуальные лабораторные работы: «Влияние температуры и продолжительности обжига на качество извести. Изучение кинетики обжига строительной извести». – Шымкент: ЮКГУ им.Ауезова, 2013. – 900 Кб
 10. Таймасов Б.Т. Программы расчетов сырьевых смесей РСС2, РСС3, РСС4 в технологии цемента / Б.Т. Таймасов, В.В. Бычков ; ЮКГУ им.Ауезова. - Шымкент : ЮКГУ, 2012. - 960 Кб
 11. Таймасов Б.Т. Программы теплового расчета вращающейся печи    ЮКГУ им.Ауезова. - Шымкент : ЮКГУ, 2012. - 960 Кб
 12. Таймасов Б.Т. Программы расчета материального баланса цементного завода. ЮКГУ им.Ауезова. - Шымкент : ЮКГУ, 2012. - 960 Кб
 13. Таймасов Б.Т. Виртуальная лабораторная работа: «Обжиг гипсовых вяжущих веществ во вращающихся печах». – Шымкент: ЮКГУ им.Ауезова, 2014. – 900 Кб


            М.Әуезов атындағы ОҚМУ да 31.03-01.04.2017 күні Химиялық технология мамандықтары бойынша РОӘК кезекті секциялық мәжілісі өткізілді. РОӘК кезекті секциялық мәжілістің қортындысы бойынша «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» 5В075300-бакалавр мамандықтары бойынша келесі дипломдық жұмыстар белгіленді:

1 орын М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Ерлан Оразханов ЗХТ-14-7ру тобының студенті. Тақырыптың атауы: Қайта құру "ЖШС" Семей Цемент зауыты қосымша тамақпен айналмалы пеш Ø4,5х170 м базальтты қиыршық тас. Жетекшісі: т. ғ. д., проф. Таймасов Б. Т.

2 орын М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Ан Анна ХТ-12-7ра тобының студенті. Тақырыптың атауы:Research of quartz materials of South Kazakhstan for the construction of enamel ceramic granite factory in the Shymkent city of capacity 2 mln. м2 per year (Зерттеу кварц материалдарын Қазақстанның Оңтүстігіндегі мақсатында зауыт құрылысының глазурлы керамогранит өнімділігі 2 млн. м2-жылға Шымкент қаласы). Жетекшісі: т. ғ. к., доц. Дубинина Е. С. Жаңгір хан атындағы Батыс-Казахстан аграрлық-техникалық университеті (Орал қ.) ХТ-12-7к тобының студенті Байжанов У. Х. Тақырып атауы: Қатты қалдықтар сабақ құрылыс материалдарың сатып алу. Жетекшісі: Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті "Химия және химиялық технология" кафедрасының меңгерушісі доцент Адырова Г. М.

3 орын М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, ХТ-12-7к тобының студенті Жақсыбай Жұлдыз. Тақырыптың атауы: Теміртау қаласында шлактарды және күл пайдаланып 1,3 млн. тонна цемент өндіретін зауыттың бизнес-жобасы. Жетекшісі: т. ғ. к., доцент Даулетияров М. С. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, ХТ-12-7к тобының студенті Қуандықова Ақнұр. Тақырыптың атауы: Састөбе е.м. цемент өндірісінде 1,0 млн.т клинкер күйдіру цехының құрылысының бизнес- жобасы. Жетекшісі: д.т.н., проф. Таймасов Б.Т. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, ХТ-12-7ра тобының студенті Адырбаев Бекжан. далашпатты шикізатты отандық кен синтезі үшін керамогранитті салу мақсатында зауыттың қуаттылығын зерттеу жылына 2 млн. м2-жыл Шымкент қ. Жетекшісі: г-м. ғ. д., проф. Есімов Б. О. РОӘК кезекті секциялық мәжілістің қортындысы бойынша «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша келесі магистрлік диссертациялық жұмыстар белгіленді:

1 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Полякова Ирина Игоревна МП-15-3пр тобының магистранты. Тақырыптың атауы: Исследование влияния сульфата бария на процессы клинкерообразования и размолоспособность клинкера, полученного из разработанной сырьевой смеси. Жетекшісі: т. ғ. д., проф. Худякова Т. М. 2 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Жаникулов Нурғали Нодырұлы МП-15-3пр тобының магистранты. Тақырыптың атауы: Разработка ресурсосберегающих составов сырьевых смесей для получения клинкеров из техногенного сырья Юга Казахстана. Жетекшісі: т. ғ. д., проф. Таймасов Б. Т.

2 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Нахимбеков Махмут Айтметович МП-15-3пр тобының магистранты. Тақырыптың атауы: Исследование возможности использования отходов угледобычи г.Ленгер в качестве алюмосодержащего и топливного компонента сырьевой шихты в АО «Шымкентцемент» Жетекшісі: т. ғ. к., доцент Даулетияров М. С.

3 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Бекмурзина Әлима Дәрібайқызы. МП-15-3к тобының магистранты: Тақырыптың атауы: Күйдірілген сазды сланецтердің цементтің гидратациялану және қатаю процесстеріне әсерін зерттеу. Жетекшісі: т.ғ.д, проф. Таймасов Б.Т.

3 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Қанағат Әбеков Өмірбекұлы МП-15-3пр тобының магистранты: Тақырыптың атауы: Исследование технологических параметров обжига и процессов клинкерообразования при переводе печей на твердое технологическое топливо. Жетекшісі: т. ғ. к., доцент Әлжанова А. Ж.

3 орын - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Тағыбаев Асхат Бауыржанұлы МП-15-3к тобының магистранты. Тақырыптың атауы: Бентонитті саздан энергияүнемдейтін жеңіл керамзит шағалын жасау технологиясы. Жетекшісі: т.ғ.к., доцент Айтөреев М.Ж.