Мемлекеттік бағдарлама индустриальды-инновациялық даму-2 шеңберіндегі бейіндік магистратурада білім беру

    2015 жылдан бастап М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де 2015-2019 жж МБИИД-2 екінші сатысының басталуына орай Оңтүстік Қазақстан негізгі сала бойынша жоғарыбілікті мамандарды жоғарғы оқу орнында дайындау басталды.

Осы бағдарлама шеңберінде 2015-2016 ж.ж. бастап «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасында 6М075300 – «Балқуы қиын металл емес және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша «Силикат материалдардың өндірісі» (2015-2016 оқу жылы) және «Заманауи құрылыс материалдары» (2016-2017 оқу жылы) Білім бағдарламалары бойынша оқу жүргізулуде.

Магистранттарды оқутуға кафедраның ең үздік және жүйрік профессорлармен доценттер тартылған. Оқу дәрістерге шетел профессорлар тартылған: Йохан Планк – т.ғ.д., профессор, кафедра меңгерушісі «Құрылыс материалдардың химиясы» Мюнхен техникалық университеті (Мюнхен, Германия), Классен В.К. – т.ғ.д., профессор В.Г.Шухова ат. БГТУ (Белгород, РФ).

       «Силикат материалдардың өндірісі» және «Заманауи құрылыс материалдары» Білім бағдарламалары сараптамадан өтті және ілгері өндірістерінің келісімімен бекітілді: ЖШС «Стандартцемент», ЖШС «ЕвроКристалл» (Шымкент).

Білім бағдарламасының құрылымы теориялық оқудан, эксперименталды-зерттеу жұмыстан, өндіріс іс-тәжирібеден, кешенді емтиханнан және магистерлік диссертацияны дайындаудан турады.

Магистерлік жұмысстарының нәтижесінде техника және технология магистрі (Master of engineering) академиялық атақ  беріледі.

          Магистрлердің дайындауы өндірістердің өтініші бойынша жүргізіледі және өндірістер оларды жұмыспен қамтамасыз етеді. Оңтүстік Қазақстан аймағынығ ілгері өндірістерімен үшжақты келісім-шарттар келісілді, олар ЖШС «СтандартЦемент», ЖШС «Сас-Тобе Технолоджис», ЖШС «Еврокристалл», ЖШС «Зерде-Керамика», ЖШС «Оңтүстік құрылыс сервис», ЖШС «Современные строительные изделия», ЖШС «Tectum Engineering» және т.б.


«Заманауи құрылыс материалдары» білім беру бағдарламасы

Бағдарламаның мақсаты

Білім алу нәтижесінде

1-ші мақсат.  Мамандандырылған дайындыққа бағытқа ие, заманауи цемент, керамика және бетон өндірісінің аумағында тәжірибелі-зерттеу, өндірістік-технологиялық  міндеттерді  қоя алып және шеше алатын мүмкіндікке ие магистранттарды дайындау

 

Нәтиже 1.Кеңсіз пайдалы қазбаларды физика-химиялық әдістерді талдау аумағында мамандандырылған білімді көрсете алу және минералды шикізаттың заттық құрамын және қасиетін өз бетінше зерттеу негізінде заманауи құрылыс материалдардың минералды-шикізатты қамтамасыз ету, келешегі зор кең орындарын таңдау.

Нәтиже 2.Шикізат сипаттамасына және қолданалып атқан технологияға байланысты құрылыс материалдардың қасиеттерін болжай алу; нақты цемент, керамика және бетон түрлерін өңдеу үшін таңдалған шикізатта негіздеу

Нәтиже 3.Цемент, керамика және бетонның технологиялық процестерді құру аумағында екпінді мамандандырылған білімдерді көрсете алу, технологиялық және жылу техникалық қондырғыларды оптималды қолдану, заманауи технологияның даму тенденциясын жалпыландыру және талдау, таехника,ғылым және сәйкес келетін саладағы өндірістердің жетістіктері.

Нәтиже  4.Берілген минералогиялық құрамды, құрылымды және қасиетті цементтің, керамиканың және бетонның компоненттік құрамын және технологиясын өңдеп шығару

Нәтиже 5.Ғылыми зерттеулерде заманауи әдістерді кеңінен қолдануда мамандандырылған қызметін құрастыру; заманауи қондырғылар мен аспаптарды іске қоса алу; есептеу жұмыстарын жүргізу; шикізат қоспалардың құрамын оңтайландыру; цемент, керамика және бетонның алғашқы тауар түрлерін синтездеу бойынша өз бетінше тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргіу; МТЗЖ нәтижелерін талдау және дұрыс түрлендіру.

 

 

Нәтиже 6.Нақты дайын өнім түріне істегі стандарт негізінде техникалық талаптарды тұжырымдау, оларды зерттеудегі заманауи әдістерге ие болу, мамандандырылған қызметте мемлекеттік және халықаралық стандарттарды қолдану, цемент, керамика және бетоннің жаңа түрлеріне нормативті-техникалық құжаттарды (ТШ, ТИ) өңдеп шығарып және өңдеу

Нәтиже 7. Қазақстанда экологиялық қауіпсіз жаңа цемент, кермика және бетонның инноваиялық өңдеулері үшін,  заманауи ғылымдардың, халықаралық тәжірибедегі алғашқы теориялық және технологиялық жетістіктеріне ие болу,

2-ші мақсат.Жетекшінің қадір-қасиетіне ие, ұйымның заманауи әдістеріне ие және құрылыс материалдардың өндірісін басқара алатын, басқару міндеттерді шешуге қабілетті және қабылданған шемшімдерге жауапты бола алатын магистранттарды дайындау.

 

Нәтиже  8.Өндірістегі техникалық талдау мен бақылаудың дағдыларына ие болу; технология процестерін басқару және оңтайландыру; өндірістік мәселелерді талдау, практикалық инженерлі міндеттердә шешу және қабылданатын шешімдерге жауапты болу.

 

Нәтиже9.Теориялық және тәжірибелік материалдарды талдау, бір жүйеге келтіру; жаңа цемент, керамика және бетонды өндіру бойынша жобалар құру; сапалы бизнес-жоспарын өңдеу және маркетингті зерттеулер жүргізу, жобаларды іске асыру

Нәтиже10.Қызмет саласында инновацияларды қолдану, мәселелерді шешеуде шығармашылық тәсілдеме, қауіпсіз еңбек шарттарымен қамтамасыз ету және цемент, керамика мен бетонның өндірістік жұмыстарындағы экологиялық нормалар

Нәтиже 11. Кәсіпорын стратегиясын анықтауға қатысу және дұрыс бағалау; басқару міндеттерін өз бетінше шешу және қабылданған шешімге жауаПҚершілікпен қарау, жетекшінің қадір-қасиетіне ие болу, топта жұмыс істей алу, мамандандырылған қызметтегі жаңа  шарттарға бейімделу, кооперативті этиканы сақтау

Нәтиже 12. Өзінің қорытындысы мен білімін нақты және анық жеткізу, оларды мемлекеттік және орыс тіліне ие мамандар мен маман емес қызметкерлеріне негіздеу; тәжірибелік дағдыларды, құзыреттілікті және мамандандырылған қызмет тәжірибелерін көрсете алу, алғашқы тәжірибелерді меңгеру

 

3-ші мақсат. Мамандандырылған деңгейде шет ел тілінде өзбетінше білім алуға қабілетті, интернационал ұжымында жұмыс істей алатын магистранттарды дайындау

 

Нәтиже 13. Мамандандырылған қызметті дамынуына қажетті ақпарат көздерін өзбетінше анықтап және табу, келіп түскен ақпаратты сын көзімен бағалау, іріктеу және басқару

Нәтиже 14. Өзінің мамандандырылған және ғылыми білімдерін, сонымен қатар цемент, керамика және бетон технологиясының аумағында ғалым тәжірибелерін жалпыландыру, жүйелендіру; қолданбалы сиапттағы жаңа білімдерді өз бетінше құру.

Нәтиже 15.Өз бетінше оқу және біліктілігін үздіксіз жоғарлату; шет тілін интернационалды ортада жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндей деңгейде білу. 

 

 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері

 

  • Білім алушыларды істегі санитарлы-техникалық талаптарға сәйкес келетін, материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және оқу жоспарында қарастырылған теориялық және тәжірибелік дайындықтың барлық түрлерін жүргізуді, сонымен қатар магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын (МТЗЖ) тиімді орындауды қамтамасыз ету;
  • Магистранттарды күшті аналитикалық, зерттеу және жетекшінің қадір-қасиетін, топта жұмыс істеуге дағдымен магистранттарды қамтамасыз ету, олар заманауи экономикасы бар мемлекеттерде бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату мақсатын шешуге мүмкіндік береді;
  • Цемент, керамика және бетон өндірісінің саласында технологияның өзгеруіне ойдағыдай бейімделуіне мүмкіндік беретін, магистраттарды бүкіл өмір бойына білім мен дағдылармен қамтамасыз ету;
  • Цемент, керамика және бетон өндірісінің саласында басқару кадрларын дайындау мақсатта магистарнттарға кең ауқымды білім беру, тереңдітілген кәсіптік дайындыққа ие, кәсіптік деңгейде шет тіліне ие; білімдерді үнемі жаңғыртуды қамтамасыз етуге қабілетті, кәсіптік дағдыны және білімді кеңейту, олар цементті, керамика және бетонды өндіріс технологиясына әсер етуін түсінуге қажетті ғаламдық және әлеуметтік мәнмәтін

 

 

 

 

 

 

Әмбебап құзыреттілігі

 

ӘҚ 1

Ұйымдастыруға қабілеттілігі және кәсіпорын қызметтерін басқару, әртүрлі ұйымдармен өндірістік байланыстарды іске асыру, кәсіпорынды стратегиялық басқаруды, инновациялық менеджментті ұйымдастыру; 

ӘҚ 2

Жетекшілікке, топта жұмыс істей алуға қабілеттілігі, туындаған мәселердің алдын алу және шешу, көп дақылды ортамен басйланыстыру, әлеуметтік жауаПҚершілік, сау саламат өмірді ұстану.

ӘҚ 3

Шешеңдік өнерге қабілетті, өзінің ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынына келтіріп безендендіру, кәсіптік тілдесу және көп дақылды коммуникаця

ӘҚ 4

Шаруашылық саладағы кәсіпорынның микроэкономикалық талдау жүргізуге қабілеттілігі және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруда қолдану

ӘҚ 5

Кәсіпорында маркетинг және менеджмент ұйымдарында жаңа тәсілдерін қолдану қабілеттілігі

ӘҚ 6

Кәсіпорынды басқаруда әдістерді жаһандандыру үшін алынған нәтижелерді қолданып, менеджмент және маркетинг саласында мәселелерді зерттеу қабілеттілігі

ӘҚ 7

Кәсіпорындағы шаруашылық қызметтерді ұйымдастыру және басқаруда күрделі және стандартты емес жағдайларды шешуде шешім қабылдау қабілеттілігі

ӘҚ 8

Әртүрлі пән аралықтарында алынған білімдерді интегралдау қабілеттілігі, жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқару міндеттерді шешуде оларды қолдану

ӘҚ 9

Жасампаз ойлану және жаңа мәселелер мен кәсіптік қызметтегі жәйтті шешуге шығармашылық тұрғыда қарау қабілеттелігі

ӘҚ 10

Мемлекеттік және орыс тілінде салауатты тілдесу, ғылыми зерттеу және тәжірибелік қызметте кем дегенде шет елдің тілінде кәсіптік деңгейде жүргізу қабілеттілігі.

ӘҚ 11

Заманауи ақпараттық технологияны жұмылдыра ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-кітапнама жұмыстарын жүргізуге қабілеттілігі, кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияны қолдану.

ӘҚ 12

Ғылыми және мамандандырылған міндеттерді стандартты шешуде инновацияны қолдану қабілеттілігі 

ӘҚ 13

Кәсіптік тілде пікірталас жүргізуге қабілеттілігі, тәжірибелік-зерттеу және аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін магистрлік диссертация, мақала, есеп беру, аналитикалық жазба және т.б. түрінде жалпыландыру. 

ӘҚ 14

Докторантурада білім алуды жалғастыру үшін, күнделікті кәсіптік қызметке қажетті білімдерді кеңейту және тереңдету қабілеттелігі.

ӘҚ 15

Үнемі өз бетінше білімді жаңарту, кәсіптік дағдыларды және білімдерді кеңейту қабілеттілігі

 

 

Пәндік құзыреттілік

 

ПҚ 1

Цемент, керамика және бетон технологиясы бойынша бағытталған дайындыққа сәйкес, заманауи технологиялық қондырғыларды және ғылыми кәсіби жұмыс істей алу қабілеттілігі

ПҚ 2

Ғылыми зерттеулерде жаңа заманауи әдістерді өз бетінше зерттеу қабілеттілігі, өзінің кәсіптік қызметінде ғылыми және ғылыми-өндірістік өзгерістер; есептеулерді орындау, шикізат қоспасынның құрамын оңтайландыру; өзбетінше тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

ПҚ 3

Цемент, керамика және бетон технологиясы бойынша силикатты материалдар аумағында ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу

ПҚ 4

Нақты дайын өнімнің түрлеріннің техникалық талаптарын істегі стандарт негізінде тұжырым жасауды үйрену; цемент, керамика және бетон технология саласында ғылыми және техникалық ақпаратқа талдау жүргізу; жүргізілетін іргелі зерттеулер мен технологиялық өңдеулерді матентті және маркетингті демеу;

ПҚ 5

Табиғи-ғылыми білім әдістемесінің негізінде, заманауи халықаралық тәжірибенің теориялық және технологиялық жетістіктерін талдау және ұғыну қабілеттілігі және осы білім беру әдістерін тәжірибеде инновациялық өңдеулер үшін, экологиялық қауіпсіздік және қазақстандағы жаңа цемент, кермика мен бетон түрлерінде қолдану.

 

ПҚ 6

Табиғи минералды ресурстарды рационалды қолданудағы тәжірибелік қызмет принциптерін қолдану қабілеттілігі және өндірістің зиянды факторларынан қоршаған ортаны қорғау

 

ПҚ 7

Цемент, керамика және бетон технологиясы бойынша жаңа метариалдарды құрудағы мәселлерді шешуде, қызметтік және шығармашылық тәсілінде инновациялық технологияларды қолдану қабілеттілігі

ПҚ 8

Цементті, керамикалық және бетонды өндірістерінде технологиялық процестерді іске асыру, түзету, жаһандандыру, талдау және басқару қабілеттілігі.

ПҚ 9

Қойылған міндеттерді шешуде аналитикалық ойлаудың шеберлігін көрсету қабілеттілігі және оларды дұрыс құжаттандыру, критикалық түрде бағалау, кәсіптік қызметті даму үшін келіп түсетін ақпаратты іріктеу және басқару

ПҚ 10

Тәжірибелік қызметтегі кәсіптік зерттеулер нәтижесінен алынған дағдыларды және білімдерді зерттеулерді үйрену, пайдалану, жалпыландырып және жүйелендіру және цемент, керамика мен бетон технология облысындағы қолданбалы сипаттағы жаңа білімдерді құрай отырып, әріптестердің ойларын ескере отырып өз ойын қорғап қалу.

 

 

Модуль атауы

Қалыптастыратын құзыреттіліктер

Кредит

КZ

Кредит

ECTS

Білім алу кезеңі

Модуль компонентті

Пән циклі

Компонент

Бақылау түрі

Жалпы модульдер

Менеджмент, психология және тілдік дайындық

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ10, ПҚ9, ПҚ10

 

5

 

8

 

1 семестр

Шет тілі (кәсіптік)

БД

ОК

Емтихан

Менеджмент

БД

ОК

Емтихан

Психология

БД

ОК

Емтихан

Мамандық модульдері

Өнім сапасын басқару

ӘҚ7-15,

ПҚ7-10

3

6

1 семестр

Алғашқы құрылыс материалдары және оларды шикізатпен қамтамасыз ету

ПД

ОК

Емтихан

5

8

1 семестр

Силикатты және құрылыс материалдар өндірісінің мониторингі

ПД

КВ

Емтихан

Өнеркәсіптік химиялық модульдер

ӘҚ7-15,

ПҚ7-10

2

3

1 семестр

Құрылыс материалдардың химиясы

БД

КВ

Емтихан

3

5

1 семестр

Өнеркәсіптік химиялық процестер

БД

КВ

емтихан

Траектория 1  Цемент технологиясы

Тұтқыр материалдардың технологиясы

ӘҚ7-15,

ПҚ7-10

6

10

2 семестр

Композициялы силикатты материалдар

ПД

КВ

Емтихан

6

10

2 семестр

Цементология: цемент құрылымы, қасиеті және технологиялық процестерді оңтайландыру

ПД

КВ

Емтихан

6

10

2 семестр

Өндірістік  (зауыттық) инжиниринг

ПД

КВ

к/жоба

Траектория 2керамика технологиясы

Керамикалық заттардың технологиясы

ӘҚ7-15,

ПҚ7-10

6

10

2 семестр

Құрылыс керамиканың технологиялық процестерін оңтайландыру

ПД

КВ

к/ж

6

10

2 семестр

Физикалық химия және отқа төзімді заттардың технологиясы

ПД

КВ

емтихан

6

10

2 семестр

Жасанды түйіршікті толтырғыштар

ПД

КВ

емтихан

Траектория 3 бетон технологиясы

Бетон модификациясының технологиясы

ӘҚ7-15,

ПҚ7-10

6

10

2 семестр

Бетон және оның ерекшеліктері

ПД

КВ

к/ж

6

10

2 семестр

Шикізатты, материалды және дайын өнімнің технологиялық бақылау 

ПД

КВ

емтихан

6

10

2 семестр

Құрылыс материалдар өндірісіндегі машиналар, механизмдер және қондырғылар

ПД

КВ

емтихан

Тәжірибелік дағдылар модулі және барлық траектория үшін қорытынды мемлекеттік аттестация

Тәжірибелік дағдыларға ие болу

ӘҚ13,ӘҚ14, ӘҚ15, ПҚ8, ПҚ9, ПҚ10

4

16

3 семестр

Магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы

 

 

Есеп беру

 

6

15

3 семестр

Өндірістік тәжірибе

 

 

Есеп беру

Қорытынды мемлекеттік аттестация

ӘҚ13,ӘҚ14, ӘҚ15, ПҚ8, ПҚ9, ПҚ10

1

4

3 семестр

Кешенді емтихан

 

 

емтихан

3

10

3 семестр

Магистрлік диссертацияны қорғау

 

 

қорғау


«Заманауи құрылыс материалдары» білім беру бағдарламасы шеңберінде шетелдік жоғары оқу орындарында магистранттардың академиялық ұтқырлығы

      «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасының 6M075300 – Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы мамандығының «Заманауи құрылыс материалдары» білім беру бағдарламасы бойынша Индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы (ГПИИР - 2) аясында білім алатын магистранттары 2016-2017 оқу жылының ағымдағы семестрінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелдік жоғары оқу орындарында оқуда. Қамбатыров Мақсат – МП-16-3р1 тобының магистранты (Прага химия-технологиялық институты, Чехия, Прага қ.). Иманбеков Мұрат – МП-16-3ра және Аймамбатов Самат – МП-16-3к тобының магистрантары (Брно техникалық университеті, Чехия, Брно қ.). Мамыр Елтай – МП-16-3р1 тобының, Туленов Нұрсеит және Жандаров Абдурашит – МП-16-3р2 тобының магистранттары (Гедимин атындағы Вильнюс техникалық университеті, Литва, Вильнюс қ.).

 

       ҚР БҒМ «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК 6М075300 – «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» ОБ-ның мамандандырылған аккредитация аясында сырттай бағалау бойынша БСҚТҚА эксперт топтың ескертулері мен ұсыныстарын жоюға арналған түзетуші әрекеттер ЖОСПАРЫ

Анықталған сәйкессіздіктер (ескертулер), ұсыныстар

Түзетуші әрекеттер

Орындалу мерзімі

Түзетуші әрекеттерге жауаптылар

 

Орындалғаны туралы белгі

(күні, түзетуші әрекеттерге жауаптының қолы)

Ескертулер

1

2

3

4

5

6

7

Ескертулер:

1

Элективті пәндер каталогінде элективті пәндер жеткілікті көп емес

Қосымша элективті пәндер тізімін жасап,  МОБ пен Элективті пәндер каталогіне түзетулер енгізу (толықтырулар мен өзгерістер)

Қыркүйек 2017ж.

Каф.меңг., эдвайзер,

ПОҚ

 

 

2

Оқу бағдарламасының жасауға жұмыс берушілерді тартуда университеттің жұмысы жеткіліксіз

Жұмыс берушілерді өндіріс мекемелеріндегі мәселелерді ескере отырып, оқу бағдарламасын құрастыруға, қосымша элективті пәндер тізімін жасауға, КЖ тақырыптарын, МТЗЖ, магистрлік диссертация тақыптарын бекітуге тарту 

жыл сайын

Каф.меңг., эдвайзер,

ПОҚ

 

 

3

Магистранттардың академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру барысында белсенді жұмыс жеткіліксіз

Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру арттыру үшін жоо-дар қатарын кеңейту мақсатында ОБ 6М075300 бейіні бойынша жоо-дармен бірлесіп жұмыс жасау, келісім-шарт түзу бойынша жұмыстарды орындау

жыл сайын

Каф.меңг.,

Болон процессі және академиялық ұтқырлық орталығының директоры  

 

 

4

Магистранттардың ағылшын тілінің деңгейін көтеруде кафедралар жұмысы жеткіліксіз

Магистранттарға арналған ағылшын тілі курстарын ұйымдастыру

жыл сайын

Каф.меңг., тілдерді дамыту орталығы

 

 

Жақсартуды керек ететін аймақтар

1

Оқытудың инновациялық технологияларын белсенді түрде қолдану

Оқу сабақтарын өту барысында оқытудың инновациялық технологияларын белсенді түрде қолдану

әрдайым

Каф.меңг., 

ПОҚ

 

 

2

Зерттеу университеттерін одан әрі жақсарту мақсатында өндіріспен байланысты элективті курстарды кеңейту

Элективті пәндер мазмұнында өнекәсіптің өндірістік мәселелерін қарастырып, жетекші өндірістік мекемелердің мамандарымен келістіру 

Қыркүйек 2017ж.

Каф.меңг., эдвайзер

 

 

3

«Ғылым-білім-өндіріс»  тұрақты үрдісінің дамуына байланысты білім беру қызметтерінің тұтынушыларының кәсіби талаптарына сәйкес келу үшін, жұмыс берушілерді оқу бағдарламасын құрастыруға, қосымша элективті пәндер тізімін анықтауға, бітірушілердің қорытынды бағалауына қатысу белсенділігін арттыру 

Жұмыс берушілерді оқу бағдарламасын құрастыруға, қосымша элективті пәндер тізімін жасауға белсенді түрде қатысуын қамтамасыз ету. МТЗЖ тақырыптарын нақты тәжірбиелік ұсыныстарын ескере отырып құрастыру.  Жұмыс берушілерді бітірушілердің қорытынды бағалауына тарту.

жыл сайын

Каф.меңг., эдвайзер

 

 

4

Ғылыми және инновациялық жобаларды жүзеге асыру, дербес зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірбиелер жасау, саланың кәсіби мәселелерін шешуге дағдылау мақсатында университетке магистранттардың қатысу деңгейін жоғарлату

Магистранттарды кафедраның ҒЗЖ жұмылдыру. МҒЗЖ қортындыларын ескере отырып өндіріске инновациалық технологиялардыенгізудегі мәселелерді дербес шешуді қамтамасыз ету

жыл сайын

Каф.меңг., эдвайзер,

ПОҚ

 

 

5

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының іске асырылуы барысында магистранттарға әлеуметтік көмек көрсету арқылы қолдау

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының іске асырылуы барысында магистранттарға әлеуметтік көмек көрсету үшін ұсыныстар дайындау  

2018-2021жж.

Каф.меңг., жоо басшылығы

 

 

 

6

Магистранттардың ағылшын тілі деңгейін арттыруға бағытталған  ісшаралар тізімін жасап, бекіту

Магистранттарға арналған ағылшын тілі курстарын ұйымдастыру

жыл сайын

Каф.меңг., тілдерді дамыту орталығы

 

 

7

Магистранттардың шетелдік жоо-да ғылыми тағлымдамалар санын арттыру мүмкіндіктерін қарастыру

Магистранттардың ғылыми тағлымдамасының санын арттыру мақсатында шетелдік жоғарғы оқу орындарымен келісім шарт жасау мүмкіндіктерін қарастыру

жыл сайын

Каф.меңг.,

Болон процессі және академиялық ұтқырлық орталығы

 

 

Жақсару  аймақтары

1

ПОӘК оқу бағдарламасына магистранттардың тәуелсіз ойлау қабілетін арттыру үшін жеке тапсырмаларды, шығармашылық жұмыстар мен жобаларды енгізіп, техникалық мәселелерді қарастыру

ПОӘК оқу бағдарламасына магистранттардың тәуелсіз ойлау қабілетін арттыру үшін жеке тапсырмаларды, шығармашылық жұмыстар мен жобаларды енгізіп, техникалық мәселелерді шешу

әрдайым

Каф.меңг., 

ПОҚ

 

 

2

Университетке пәндер мен оларды өткізу барысындағы сапаны бағалауға магистранттарды тарту

 

 «ПОҚ-магистранттар көзімен» оқу үрдісінің сапасын бағалауға магистранттарды қатыстыру

әрдайым

Каф.меңг.,

АМЖД, ПОҚ

 

 

3

Жоғары білікті мамандарды тарту мен ұстап тұруға арналған материальды және моральді ынталандыру кадрлық саясатын жүзеге асыруды жалғастыру

МОБ жүзеге асыру үшін МТЗЖ ғылыми басшыларына кафедрадағы ПОҚ ішінен жоғары білікті,  ғылыми дәрежесі бар, оқу бағдарламсы саласында белсенді түрде ғылыми зерттеулермен  айналысатын мамндар тарту. ПОҚ материальді және моральді ынталандыру үшін ісшаралар жоспарын жасау

әрдайым

Каф.меңг., жоо басшылығы

 

 

4

Жоғары білікті көптілді кадрлар даярлауды кәсіби даму институты арқылы жалғастыру

Жоғары білікті көптілді кадрлар даярлау үшін ПОҚ арналған мамандандырылған курстар ұйымдастыру. ПОҚ шетелдік ЖОО-нан тағлымдамадан өтуін қамтамасыз ету

жыл сайын

Каф.меңг., тілдерді дамыту орталығы, ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарлату бөлімі

 

 

5

Кафедраның ПОҚ алыс-жақын шетелдер мен Қазақстанның жетекші ғылыми орталықтарында біліктілігін жоғарлату және оқытуды жалғастыру

Кафедраның ПОҚ алыс-жақын шетелдер мен Қазақстанның жетекші ғылыми орталықтарында біліктілігін жоғарлату және оқытуды ұйымдастыру 

жыл сайын

Каф.меңг., ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарлату бөлімі

 

 

6

ПОҚ ғылыми және инновациялық қызметін ынталандыру үшін қосымша бағдарламалар жасау.

ПОҚ ғылыми және инновациялық қызметін ПОҚ қызметінің рейтингті бағалау критерийлеріне сәйкес   бағдарлау

жыл сайын

Каф.меңг.

 

 

7

6М075300 – БҚБжСМХТ ОБ бойынша өтілетін пәндерге арналған лабораторияларды жаңа заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуін жалғастыру 

ОБ лабораториялық жабдықтар және  құралдармен қамтамасыз етілуін саралау. Керекті құрал-жабдықтар алу үшін өтініш жасап, өткізу.

2017-2022 жж.

Каф.меңг., ПОҚ, мемлекеттік сатып алу бөлімі

 

 

8

Магистранттарды мақсатты оқытуға үшін сол саладағы өндіріс орындарымен жұмыс жүргізу мүмкіндіктерін қарастыру.

Магистранттарды мақсатты оқытуға келісім-шарт жасау үшін сол саладағы өндіріс орындарымен жұмыс жүргізу.

жыл сайын

Каф.меңг., ПОҚ