Х а б а р л а н д ы р у

11.10.2018 ж.  305 «А» аудиториясында сағ. 1250   ЖТ -18-2к3 тобында аға оқытушы Абдулова Э.Н. «Химия» пәнінен  «Ортаның  pH-ын   және тұздар гидролизінің   жүру жағдайларын анықтау»  тақырыбында зертханалық ашық сабағын өткізеді.

«Х и м и я және ХТН» кафедрасы